VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

Information

 

Provdata
2013-10-31

Från och med fredag den 1 november kommer vi att köra Provdata "skarpt".

Detta innebär att alla nya anmälningar sker direkt i Provdata.
När betalningen (som fortfarande måste ske via BG, ej Payson) inkommit tilldelar respektive provledare en domare för provet.
Ett mail skickas automatiskt ut både till hundägaren och domaren när så sker.

 

Information angående ett nytt datasystem - Provdata:
2013-08-28

Klubben håller precis på att implemetera ett nytt system - Provdata. Systemet är utvecklat för att förenkla administrationen och förkorta hanteringstiderna kring jaktproven.

Nu i början av säsongen kommer vi dock att dubbelköra Provdata och Jyckedata så att alla berörda, domare och även provledningen, hinner bli varma i kläderna. Detta innebär att ni som hundägare kommer att få mail från klubbens dataansvarig precis som tidigare samt ytterligare mail som skickas ut automatiskt från Provdata.

I det första mailet från klubben med ämnet "Ny anmälning om prov till Västernorrlands Älghundklubb" under övrigt finns en länk till Provdata där du kan följa ditt prov.
Informationen om betalningen kan ni bortse ifrån!
Även ni som anmält tidigt kan få mail på prov och uppgifter som registrerats i efterhand. De får ni gärna blunda för också!

Information till klubbens jaktprovsdomare:
Ni har en "lathund" om hur ni går tillväga under "DOKUMENT"

 

Reviderade jaktprovsregler 2013:
2012-07-28

Svenska Älghundklubben har skickat in förslag på reviderade jaktprovsregler till SKK. Regelförslaget är anpassade för att man skall kunna använda GPS/pejl i bedömningen av jaktprov. Dessa regler börjar gälla nästa år (2013) om SKK godkänner revideringen.

Här kan du se förslaget:
Jaktprovsbestammelser_med_alghundar_som_medger_GPS_Skallindikator

Då Svenska Älghundklubbens årsstämma röstade nej till de Nordiska gemensamma jaktprovsreglerna där pejl/GPS var möjlig att använda, så blir detta en möjlighet med våra nuvarande regler att nyttja dagens teknik. Förslaget skickades till SKK från SÄK i juni.

Det förslag som nu är skickat till SKK är det förslag som Tomas Eriksson, Bo Eriksson NÄK, Wåge Lundgren Hälleforshundklubben, Kerstin Viström VNÄK arbetat fram tidigare. De fick i uppdrag på ordförandekonferensen vid SM 2010 att lägga in möjligheten att använda pejl i nuvarande jaktprovregler.

Det finns även andra förslag i dokumentet, t.ex att provet kan avslutas efter 200 minuters skalltid, om alla moment är bedömda. Eller att 1:a pris kan godkännas även utan att skottillfälle under svåra förhållanden.

Några saker är uppdaterade från det presenterade förslaget från den arbetsgruppen:

- Kan avläsning av ID-märkning ej ske vid provtillfället så måste provet ställas in.

- Domare som ej deltagit vid kollegie under de senaste två (2) åren bör ej anlitas som domare.

- Hund skall uppnått tolv (12) månaders ålder för att starta på lös eller ledhundsprov

- Älgtomma marker och avbrutet prov på grund av ljusförhållande är inte anledning till "Nytt prov" och hunden tilldelas prisvalören KEB.

- 2 Sökets omfattning. Fotnot: För att erhålla K = 5p ska hunden gå ut direkt efter släpp och ta upp älg. Hund som följer provgruppen under längre tid ca 45 min och därefter tar upp älg utan att ha genomfört en söktur tilldelas 0 p, i moment 1 sätts K.

- 4. Avstånd till upptagsplatsen. Fotnot: Om möjligt undvik K som belastar hunden

- 5. Ståndskall på upptagsplatsen. Kort förflyttning på 200 - 300 m sedan fast stånd i sammanlagt minst 60 min eller kort ståndarbete, förflyttning 200-300 m sedan fast stånd i sammanlagt minst 60 min 7 p.

- 8. Ställande av flyende älg. Direkt efter stötningar, förnyat sammanhängande fast stånd i minst 30 min - för denna nivå krävs att hunden också tidigare vid minst ett tillfälle uppnått minst 30 min sammanhängande fast stånd efter stötning. Gångstånd mellan stöt och fast stånd ej tillåtet. 10 p

 

Information från dataansvarig:
2012-

Anmälningsbekräftelse för löshunds- och spårprov kommer att skickas via e-post i de fall ägaren anmält via e-anmälan eller har uppgivit sin e-postadress på inskickad anmälningsblankett. Detta gäller även de kollegieklara proven.

Jaktprovsblanketterna kommer jag också att maila till berörda domare i de fall jag erhållit en e-postadress.

Naturligtvis skickar jag även i brev till dem som önskar det! Meddela mig i sådana fall.

Mona Sundqvist
mona.sundqvist@telia.com
0660-379278, 070-2399580

 

Inrapportering till sitt hemland av jaktprov genomförda över gränserna av hundar från Sverige, Norge och Finland.

I Nordisk Älghundunion har beslut tagits att jaktprov genomförda i Norden skall inrapporteras till hundägarens hemland där hunden är registrerad för publicering i respektive klubbs medlemstidskrifter.

  • När jaktprov genomförs i Sverige av hundar registrerade och ägaren är från Norge och Finland skall kopia på proven samt även en fil via dator sändas till Svenska Älghundklubbens kansli snarast efter att provet är fastställt på kollegium. Detta skall utföras av dataansvarig i lokalklubben. Dessa prov kommer att sändas över till sitt hemland för publicering.


  • Vid jaktprov genomförda av Svenskregistrerade och Svenskägda hundar i Norge och Finland, skall en kopia på proven sändas till Svenska Älghundklubbens kansli för publicering i årsboken.
    I första skedet är det lämpligt att hundägaren själv skickar in en kopia på provet till SÄK's kansli. Detta kan även ske på jaktprov retroaktivt från tidigare år.