VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

Stadgar för SÄK's lokalklubbar

Inledning
Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Älghundklubben.

Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Älghundklubbens stadgar och av SKK och Svenska Älghundklubben utfärdade bestämmelser och föreskrifter.
I den mån stadgar för lokalklubb strider mot SKKs och/eller Svenska Älghundklubbens stadgar ska stadgar för lokalklubb anpassas så att överensstämmelse råder.
Inom SÄK ska de olika lokalklubbarnas stadgar vara identiska. Lokalklubbens stadgar ska fastställas av Svenska Älghundklubben.

§ 1 MÅL
Lokalklubbar, som är ideella föreningar, har till mål att inom ramen för SÄK's stadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva SÄK's regionala verksamhet. Den geografiska omfattningen av klubbens verksamhet beslutas av SÄK's styrelse.

§ 2 VERKSAMHET
För att nå uppsatt mål ska lokalklubben
 1. informera och sprida kunskap om Svenska Älghundklubben - dess mål, organisation och arbetsformer
 2. informera om klubbens raser och deras användningsområden
 3. anordna prov, utställningar och tävlingar i enlighet med SÄK's och SKKs bestämmelser.
 4. utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika
  egenskaper kan komma till användning
 5. anordna verksamheter i enlighet med SÄK's direktiv
 6. avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SÄK eller när annan anledning föreligger
 7. delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

§ 3 MEDLEMSKAP
Enskild person kan bli medlem i lokalklubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SÄK eller SKK.

Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år. Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat lokalklubbens syften till hedersmedlem i lokalklubben.

Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKKs stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.
Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa SKKs bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.

§ 4 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiftens storlek ska beslutas av ordinarie årsmöte och avse nästa verksamhetsår. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i lokalklubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av ordinarie årsmöte fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.

§ 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD
Lokalklubbs verksamhetsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna:
tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med det årsmöte som mandatperioden avser. Person vars medlemskap upphört i lokalklubb kan inte kvarstå som styrelseledamot eller delegat.

§ 6 ORGANISATION
Lokalklubbens angelägenheter handhas av årsmöte och en av årsmötet vald styrelse.

§ 7 ÅRSMÖTE
Mom 1 Ordinarie och extra

Ordinarie årsmöte ska hållas årligen senast första veckan i mars. Handlingarna till ordinarie årsmöte såsom verksamhetsberättelse och årsbokslut ska vara tillgängliga för medlemmarna senast 2 timmar före ordinarie årsmöte. Tid och plats meddelas i kallelsen.

Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när lokalklubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av lokalklubbens medlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.
Om extra årsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar.
Kallelse till ordinarie och extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i SÄK's publikation eller på annat likvärdigt sätt.
Tid och plats för ordinarie och extra årsmöte bestäms av styrelsen.

Mom 2 Dagordning.

Årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av styrelsens vice ordförande.
Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av årsmötets ordförande.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma.

 1. Justering av röstlängden.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesord-
  föranden ska justera protokollet.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av lokalklubbens medlemmar.
 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust.
 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
  B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
  C. Beslut om avgifter för nästa verksamhetsår.
 13. Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordförande och ledamöter i styrelsen enligt § 8.
 14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
 15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 - 15.
 17. Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till ordinarie årsmöte eller som senast 15 januari anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftligt. Till ärendet ska styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

Väcks vid årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17. kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till
beslut.

Mom 3 Röstning.

Vid ordinarie och extra årsmöte äger varje medlem föra talan och utöva rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.
Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om mötet så beslutar.
Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning.
Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende ska bekräftas skriftligt och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, ska vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

Mom 4 Motioner och ärenden.

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen avlämnas till styrelsen senast den 15 januari.
Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.
Väcks vid årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i 1:a stycket, kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptagas ärende som
angetts i kallelsen.

§ 8 STYRELSE
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av ordinarie årsmöte vald styrelse.

Mom 1 Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande och 6-8 övriga ledamöter.
Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år och övriga ledamöter för två år. Hälften av ledamöterna väljes på varje ordinarie årsmöte.
Till ledamot i styrelsen kan endast väljas den som är medlem i lokalklubben.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut.
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.
Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.
Styrelsen ska sammanträde minst fyra gånger per kalenderår.
Vid sammanträde ska protokoll föras.
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den
mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Mom 2 Styrelsens åligganden

Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa och SÄKs stadgar och i
SKKs stadgar bland annat

- bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet
- verkställa av årsmötet fattade beslut
- ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens
- avge verksamhetsberättelse och årsbokslut till ordinarie årsmöte
- senast 3 veckor före ordinarie årsmöte överlämna styrelsens
  verksamhetsberättelse och årsbokslut till revisorerna
- upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod
- avge yttrande över av SÄK till lokalklubben hänskjutna ärenden
- följa de anvisningar som lämnas av SÄK
- senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna SÄK uppgift om
  styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför
  styrelsen
- utse delegater till SÄKs årsstämma i den ordning som
  SÄKs stadgar föreskriver.
- upprätta förslag om program rörande tid och plats för prov och
  utställningar
- tillställa SÄK protokoll från styrelsemöten och årsmöten samt senast
  en månad efter ordinarie årsmöte verksamhetsplan,
  verksamhetsberättelse och årsbokslut.

§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION
Lokalklubbens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av ordinarie årsmötet utsedda revisorerna.
Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det ordinarie årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet.
Lokalklubbens årsbokslut ska tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna senast 3 veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före ordinarie årsmöte.
Ordinarie revisorer ska tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.
När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsens sammanträden.

§ 10 VALBEREDNING
Av ordinarie årsmöte utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie årsmöte.
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.
Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje ordinarie årsmöte.
Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att i begränsad omfattning närvara vid styrelsesammanträde.
Sammankallande i valberedningen ska tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

§ 11 PROTOKOLL
Protokoll ska föras vid ordinarie och extra årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän.
Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar.
Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 DISCIPLINÄRENDEN
För disciplinärenden och dessas handläggning gäller SKKs stadgar.

§ 13 FORCE MAJEURE
Om lokalklubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.
Lokalklubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.
Lokalklubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har lokalklubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.
Lokalklubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom lokalklubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 13 FORCE MAJEURE
Om lokalklubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.
Lokalklubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.
Lokalklubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har lokalklubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.
Lokalklubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom lokalklubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 STADGEÄNDRING
Förslag till ändring av dessa stadgar ska efter godkännande av ordinarie eller extra årsmöte inges till SÄKs styrelse som däröver till SÄKs årsstämma avger yttrande.
Beslut om ändring fattas av SÄKs årsstämma.
För sådant beslut krävs antingen att det biträds av ¾ av antalet i beslutet deltagande delegaters röstetal vid SÄKs årsstämma eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande stämmor, varav minst en ska vara ordinarie årsstämma.

§ 15 UPPLÖSNING AV LOKALKLUBB
SÄKs styrelse fattar beslut om lokalklubben ska upphöra. Innan beslut fattas ska samråd och eventuell överenskommelse göras med berörda lokalklubbar.