VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

Utställning - klassindelningar

Klassindelningar

Valpklass (inofficiell), 6-9 månader

Denna klass är endast öppen för hund som den dag den ställs ut har uppnått 6 månaders ålder men ej fyllt 9 månader.
I denna klass tillämpas endast konkurrensbedömning. Hp kan tilldelas särskilt lovande valpar. Observera: i valpklass förekommer även Disqualified samt KEP. Bästa valp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna om dagens bästa valp. Inofficiell valpklass 4-6 månader kan arrangeras på specialklubbsutställningar.
Observera att valpklassen är inofficiell, d.v.s. resultaten registreras inte hos SKK och således inte heller i Jyckedata.

Juniorklass 9-18 månader (junkl)

Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut har uppnått 9 månaders ålder men ej fyllt 18 månader.
I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som erhåller Excellent ska tävla vidare i juniorkonkurrensklass.

Juniorkonkurrensklass, (junkk)

Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning erhållit Excellent i juniorklass.
I denna klass tillämpas *konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelas Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Unghundsklass 15-24 månader (ukl)

Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut har uppnått 15 månaders ålder men inte fyllt 24 månader.
I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som erhåller Excellent skall tävla vidare i unghundskonkurrensklass.

Unghundskonkurrensklass (ukk)

Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning erhållit Excellent i unghundsklass.
I denna klass tillämpas *konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelats Ck skall tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Bruks- resp. jaktklass 15- månader (bkl/jkl)

Denna klass anordnas för raser för vilka det finns rasspecifika prov och är öppen för jaktprovsmeriterad hund som den dag den ställs ut har uppnått 15 månaders ålder. I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som erhåller Excellent ska tävla vidare i bruks-/jaktklass konkurrens.

Bruks- resp. jaktklass konkurrens, (bkk/jkk)

Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning erhållit Excellenti bruks- resp. jaktklass. I denna klass tillämpas *konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Öppen klass 15- månader (ökl)

Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut har uppnått 15 månaders ålder.
I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som erhållit Excellent ska tävla vidare i öppen klass konkurrens.

Öppen klass konkurrens, (ökk)

Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning erhållit Excellent i öppen klass.
I denna klass tillämpas *konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Championklass 15- månader (chkl)

Denna klass är öppen för hund som erhållit internationellt, svenskt eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat och som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. Hund som erhållit svenskt utställningschampionat får anmälas endast i championklass alternativt i veteranklass om hunden den dag den ställs ut uppnått 8 års ålder.
I championklass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelats Excellent ska tävla vidare i championkonkurrensklass.

Championklasskonkurrens (chkk)

Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning erhållit Excellent i championklass.
I denna klass tillämpas *konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Veteranklass, (vetkl)

Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut har uppnått 8 års ålder.
I denna klass tillämpas *konkurrensbedömning. Hp kan tilldelas särskilt välbevarade veteraner. Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass. Observera: i veteranklass förekommer även 0 pris samt KEP. Bästa veteran med Ck eller Hp tävlar i finaltävlingarna om dagens bästa veteran.

Bästa hanhundsklass (bhkl) - Bästa tikklass (btkl)

Dessa klasser är obligatoriska för hanhund resp. tik som vid aktuell utställning tilldelats Ck.
I dessa klasser tillämpas *konkurrensbedömning. Bästa hanhund och bästa tik ska tävla vidare om Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM).

Bäst i Rasen och Bäst i Motsatt kön (BIR och BIM)

Denna klass är obligatorisk för bästa hanhund och bästa tik från bästa hanhunds- respektive bästa tikklass.
I denna klass utses Bäst i Rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM). Hund som blivit BIR tävlar vidare i finaltävlingarna om Bäst i Show (BIS). Läs mer om finaltävlingar längre ner.

Avelsklass (avelskl)

Denna klass är öppen för:
a) hanhund som tävlar med en grupp om fyra avkommor undan minst två tikar
b) tik som tävlar med en grupp om fyra avkommor.
Avelshunden resp. tiken ska deltaga i avelsklassen och presenteras tillsammans med gruppen. Avelshunden/tiken ska vid aktuell eller tidigare utställning erhållit lägst Good vid kvalitetsbedömning. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och får därvid ej ha tilldelats Disqualified eller KEP.
En och samma avelshund/tik får deltaga med endast en avelsgrupp.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning vilket innebär att i klassen deltagende grupper inbördes placeras i ordningne 1:a, 2:a, 3:a och 4:a. Gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck är avgörande framför de i gruppen ingående hundarnas enskilda kvalitet. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp. Bästa avelsgrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna.
Ägare av avelshund/avelstik ska i god tid meddela respektive avkommas ägare att hunden ska ingå i avelsgrupp och deltaga i avelsklass. Utställare är skyldig att med sin hund deltaga i avelsklass om detta begärs av ägare till avelshund/avelstik. Ägare av avelshund/avelstik ska lämna meddelande till ringsekreterare om önskat deltagande.

Uppfödarklass (uppfkl)

Denna klass är öppen för en grupp om fyra hundar som är uppfödda under ett och samma kennelnamn eller är uppfödda av en och samma person eller grupp av personer. Om flera personer är uppfödare ska samtliga anges som uppfödare. Om en person har dels egen uppfödning, dels tillsammans med andra personer ingår som uppfödare i annan kull, får hundar ur kullar från dessa olika uppfödningar inte blandas i en och samma uppfödargrupp.
En och samma uppfödare får deltaga med endast en grupp av samma ras eller rasvariant. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och får därvid ej ha tilldelats Disqualified eller KEP.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning vilket innebär att i klassen deltagende grupper inbördes placeras i ordningne 1:a, 2:a, 3:a och 4:a. Gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck är avgörande framför de i gruppen ingående hundarnas enskilda kvalitet. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp. Bästa uppfödargrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna
Uppfödare ska i god tid meddela respektive hunds ägare att hunden ska ingå i uppfödargrupp och deltaga i uppfödarklass. Utställare är skyldig att med sin hund deltaga i uppfödarklass om detta begärs av uppfödaren. Uppfödare, eller dennes ombud, ska lämna meddelande till ringsekreterare om önskat deltagande.

Finaltävlingar

Finaltävlingarna är en inofficiell tävlingsform som utöver tävlan om Best in Show (BIS) även omfattar tävlan om bästa valp, veteran, uppfödar- och avelsgrupp samt junior handling.

Prissättning, kvalitets- och konkurrensbedömning m.m

Alla hundraser har ursprungligen avlats fram för en viss uppgift, t ex vallning av boskap eller olika typer av jakt. Rasstandarden slår fast hur en hund ska se ut för att på bästa sätt kunna utföra uppgifterna. Den beskriver idealhunden i respektive ras avseende storlek, färg, kroppsbyggnad, svansföring, rörelser, bett osv. På utställning vinner den hund som domaren anser ligger närmast idealet. I standarden anges också för rasen specifika fel och diskvalificerande fel, t ex otillåten färg eller felaktiga rörelser. Fel bedöms efter hur stor avvikelsen från standarden är. Hund med diskvalificerande fel tilldelas Disqualified.
Älghundklubbens hemsida kan du läsa om hur rasstandarden beskrivs på de olika älghundarna.

Kvalitetsbedömning

Kvalitetsbedömning innebär att hund bedöms och tilldelas pris efter sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav, utan hänsyn till övriga i klassen deltagande hundar. När kvalitetsbedömning tillämpas kan ett flertal hundar tilldelas samma kvalitetspriser.

I klasser med kvalitetsbedömning förekommer följande kvalitetspriser:

Konkurrensbedömning

Konkurrensbedömning innebär att i klassen deltagande hundar inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a samt 4:a.

I konkurrensklasserna förekommer följande kvalitetspriser:

Andra förkortningar i utställningskatalogen

C anger att hunden skall erövra ytterligare ett Certifikat för att erhålla utställningschampionat
S anger att hunden ej är berättigad att tävla om Certifikat


Prisbeteckningar - band och kokarder

Utmärkelserna betecknas med band eller kokarder i följande färger:

1:a pris röd
2:a pris blå
3:e pris gul
4:e pris grön
Hp lila
Certifikat/cert blå/gul
Ck rosa
Championat (Ch) röd/grön
BIR (Bäst i rasen)
röd/gul
BIM (Bäst i motsatt kön) vit/grön
BIS-1 (Best In Show) röd/vit
BIS-2 blå/vit
BIS-3 gul/vit
BIS-4 grön/vit
BIS-reserv orange/vit