VNÄK - Västernorrlands Älghundklubb

Hur det går till på en utställning...

Har du funderingar på hur det går till på en utställning? Undrar du hur man förbereder sig på bästa sätt? Vad betyder det gula bandet hunden fick?
Vår förhoppning är att svar på de flesta frågorna som kan förekomma finns här nedan.

Från anmälan till utställning

Till att börja med ska vi försöka klargöra vilka olika typer av hundutställningar det finns. I annonserna kan man läsa "Officiell utställning", "Inofficiell utställning", "Nationell utställning" och "Internationell utställning". Skillnaden mellan officiell och inofficiell utställning är att resultaten från den officiella utställningen registreras centralt hos SKK och sålunda finns tillgängliga för allmänheten, medan resultaten från den inofficiella inte registreras någonstans.
Arrangerande klubb måste också ansöka om tillstånd hos specialklubben eller hos SKK om att få ha en officiell status på utställningen. Den arrangerande klubben kan bara ha en officiell utställning för raser som lyder under klubbens rasansvar. Exempelvis kan Svenska Älghundklubben enbart anordna en officiell utställning för älghundar, alltså inte för några andra raser.
Det är enbart på officiella utställningar som du kan erövra Certifikat (cert) eller CK (championkvalité).
Skillnaden mellan nationell och internationell utställning ligger i att du på den nationella utställningen kan erhålla Certifikat (som så småningom kan rendera ett nationellt championat) och på den internationella utställningen, förutom detta certifikat, även erhålla ett internationellt certifikat (CACIB) som så småningom kan ge din hund ett internationellt championat. Detta CACIB kan man dock inte tävla om förrän hunden har fyllt 15 månader.

Innan anmälan

Lika självklart som att göra sin unga hund "skogsvan" borde det vara att förbereda den inför en utställning. Inte bara utställning för den delen men hunden behöver vara bekant vid miljöer som liknar förutsättningarna vid en hundutställning. För den oerfarna hunden kan en utställning med mycket folk, höga ljud och mer eller mindre bråkiga hundar vara direkt skrämmande. Därför är det viktigt att hunden redan i tidig ålder "miljötränas", lämpligen genom att delta på kurser och ringträningar som ordnas på många platser runt om i Sverige. Kontakta din lokalklubb om du är intresserad. Vidare behöver hunden också "social träning" så att den accepterar att främmande människor tar i den och att den låter domaren titta i munnen. Likaså är det en stor fördel om den kan mätas på ett obehindrat sätt och att den kan trava följsamt vid din sida när du springer. Lär dem redan från början att inte dra i kopplet. Särskilt unga hundar kan bli glada och vill gärna leka de första gångerna husse/matte springer med dem.

Är hunden vaccinerad enligt reglerna?
Hunden skall vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:

Omvaccinering kan ske dagen före utställningen. I övrigt hänvisas till SKK's Utställnings- och Championatbestämmelser.

Medlemskap

Ett medlemskap i Svenska Älghundklubben är obligatoriskt och detta gäller för samtliga ägare till hunden. (Är det personer med samma bostadsadress, går det bra att lösa ett s.k. familjemedlemskap.) Läs mer om medlemskap på Älghundklubbens hemsida, www.alghundklubben.com eller ring Mona Sundqvist på SÄK's kansli 0660-430 70 för att få mer information.

I vilken klass skall jag anmäla?

Observera att hund endast kan anmälas i en klass (med undantag om den skall delta i avels- eller uppfödarklass). Också viktigt att notera är hundens ålder vid utställningstillfället då åldern beräknas så att hunden skall ha uppnått, för klassen bestämd ålder, samma dag den ställs ut.
För information om klassindelning, se vidare på denna sida...
Det kan också vara bra att läsa igenom SKK's Utställnings- och Championatbestämmelser på SKK's hemsida http://www.skk.se innan. Som utställare är du skyldig att känna till bestämmelserna och i dessa finns även specialbestämmelser för de olika raserna angivna (det kan t ex finnas vissa regler för att få tävla om certifikat i vissa raser).

Krav på utställningsmerit innan jaktprovsstart

För att starta på jaktprov måste hunden ha erhållit lägst ett Sufficient i junior-, unghunds- eller öppen klass på utställning. Den får däremot starta på älgspårprov utan utställningsmerit om den är äldre än 9 månader.

Anmälan

Anmälan görs via Provdata http://www.provdata.se . Läs noga igenom anvisningarna i utställningsinformationen innan anmälan..
Tänk på att det är hundägarens ansvar att alla uppgifter är korrekta.

Ägare av hund registrerad i Norge, Finland eller Danmark.

Det går inte att anmäla en svenskägd hund med ett utländskt registreringsnummer. Svenska Kennelklubben omregistrerar svenskägd hund som är registrerad i Norge, Finland eller Danmark men då måste registreringsbeviset i original + införseltillstånd (Danmark och Finland) tillsammans med en registreringsansökan sändas in till SKK.
Om ovanstående ej blir insänt kan hundens tävlingsresultat inte registreras och inte heller går det att registrera valpar efter sådan hund.

För anmälan av utländsk hund gäller följande

För utländsk hund skall kopia av registreringsbevis medfölja anmälan. Om utländsk hund ska delta i jaktklass krävs även WCC-intyg vilket i så fall bifogas.
Om ovanstående ej blir insänt kan hundens tävlingsresultat inte registreras.

I samband med anmälan

I samband med anmälan skall även en anmälningsavgift betalas. En del lokalklubbar har som krav att postens kvitto skall medfölja anmälan, andra inte. Se därför information om betalningar, kontonummer och dylikt på lokalklubbarnas hemsidor eller i Älghunden.

Anmälningsavgiften

Följer Svenska Kennelklubbens normer. Vid anmälan till junior-, unghund-, jakt-, öppen- och championklass utgår halv anmälningsavgift fr.o.m. tredje hunden som anmäls av samma ägare. Det åligger anmälaren själv att reducera beloppet vid inbetalning.

Hinder för deltagande

• Hund som vid tre tillfällen tilldelats Disqualified, pga. att den visat aggressivt eller tydligt flyktbeteende äger inte rätt att deltaga.
• Smittsam sjukdom eller ohyra är ett annat hinder. • Hund får inte delta om den de senaste tre månaderna haft eller misstänkt ha haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller om den under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar. • Hund får heller inte delta tidigare än två månader efter avslutad karantänvistelse.
• Dräktig tik får inte delta på prov eller utställning 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, hon får heller inte delta förrän 75 dagar efter valpning.
• Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid utställning, prov, tävling eller beskrivningar, oavsett bakomliggande orsak till behandlingen. 6 månaders karenstid föreligger innan deltagande återigen kan ske vid medicinsk behandling.Används chipimplantatet Suprelorin är karenstiden som kortast 12 månader.
• Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens för deltagande vid prov, tävling och beskrivning (ej utställning). • Tik som fått medicinsk/kemisk behandling för uppskjutande av löp omfattas inte av generell dispens. Det råder även en karenstid om 6 månader efter avslutad behandlingsperiod för sådan tik. (Tik som kastrerats kirurgisk medges generell dispens att delta vid utställning, prov eller tävling.)

En fråga som ofta ställs inför en utställning är om tik under löp får tillåtelse att vara med, men eftersom det är en naturlig "åkomma" finns det inga som helst hinder för dem att delta.

Efter anmälan

5-10 dagar före utställningsdagen får du en bekräftelse till den mejl som uppgavs vid anmälan. Med detta kommer även lite information såsom vilken tid insläppet öppnar, senaste ankomsttid samt vägbeskrivning till utställningsplatsen. Eventuellt också en påminnelse om att inte glömma vaccinationsintyget och stamtavla!

Återbetalning av anmälningsavgiften

Erlagd anmälningsavgift återbetalas • om hunden inte kan delta genom arrangerande klubbs förvållande • om hund inte skall delta pga. domarbyte. Skriftlig begäran om återbetalning skall tillsammans nummerlapp och kvittens lämnas in senast på utställningsdagen innan bedömning av aktuell ras har startat (anm.avgiftern återbetalas inte om utannonserad reservdomare dömer rasen eller vid domarändring i inofficiell valpklass) • om ett av domare meddelat domslut upphävs, förutsatt att beslutet inte är grundat på förhållande som ägaren eller uppvisaren ansvarar för •• om anmälan avvisas av arrangören, tex. på grund av att hunden inte har rätt att deltaga eller att anmälan/anmälningsavgiften inkommit för sent.
Vid återbetalning uttages en administrativ avgift på 40:-/hund.

Vid ankomst

När man kommer till utställningsområdet skall vaccinationsintyg för samtliga medföljande hundar visas för utställningsfunktionärerna vid insläppet. Ingen hund får således vistas inom utställningsområdet om inte vaccinationen är utförda enligt reglerna. Dessa funktionärer kollar även deltagande hundars ID-märkning. Vanligen tillämpas stickprov vid dessa kontroller. Svenska Älghundklubben har i enighet med SKK's Utställnings- och Championatbestämmelser beslutat att tatuering skall gälla vid klubbens samtliga arrangemang. Således gäller detta även vid jaktprov. Lokalklubbarna tillhandahåller dock avläsare vid sina utställningar.
Valpar yngre än 4 månader får inte vistas inom utställningsområdet.
Lämna aldrig en hund i bilen under längre tid. Det får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan komma till skada.

Kringarrangemang

Många klubbar ordnar lotterier med fina vinster, även lotteri på startnummer förekommer. Ofta har de också försäljning av kläder, tillbehör och/eller andra prylar. Man köper också, om man vill, en katalog där alla deltagande hundar finns med i respektive klass.

Vid ringen

Man kan sätta sig på valfritt ställe runt utställningsringen, dock ej närmare än 1,5 meter som är ett säkerhetsavstånd. På så sätt får man inga andra hundar i ringen än de som för tillfället skall visas och störningen utifrån minimeras därmed.

Hundansvaret

Det är också på sin plats att man håller den egna hunden under full kontroll och att den hålles tyst. Det är hundägarens (eller dennes ombud) som ansvarar att hunden hålls på sådant sätt att den inte kan tillfoga sig själv eller andra skada.
Hundar som under utställning, prov eller annan tävling uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, gör utfall eller på annat sätt uppträder hotfullt mot människor och/eller andra hundar skall avvisas från utställningsområdet. Sådant beteende skall skriftligen rapporteras till SKK av utställningsfunktionär.

I ringen

Vad tittar domaren på?

Förutom förtjänster och felaktigheter i förhållande till rasstandarden (helhet, typ och detaljer) är det många olika saker som har betydelse för domaren. Han/hon tittar på hundens uppträdande i ringen, bett och tänder, könsprägel, rörelserna, mentalitet och temperament, päls och färg samt hundens övriga kondition. Våra älghundsraser skall dessutom mätas.
Det finns alltså mycket som domaren ska hinna med under den korta stund hunden är i ringen, så var väl förberedd.

På vilket sätt bör man visa sin hund?

På en utställning ska domaren på en begränsad tid gå igenom flera hundar. Det gäller då för den som visar hunden att på den korta stund som domaren granskar hunden visa dess allra bästa sida. Se till att du har ett bra koppel och halsband som inte stör helhetsintrycket av hunden (inget flexikoppel!). Med ett bra koppel/halsband kan du också lättare kontrollera hunden.
Det finns en gyllene regel för dem som visar hunden, och den lyder: "Föraren får ej skymma hunden." Det betyder att den som visar hunden aldrig får gå mellan hunden och domaren. Hunden ska alltid röra sig i trav inne i utställningsringen, kopplet bör vara väl hopsamlat i handen. Man håller ett lagom avstånd och stör inte sina medtävlare. Tänk på att det är sidorörelserna som är av intresse för domaren. Se till att placera hunden så i förhållande till dig själv och domaren att rörelserna från sidan visas fram så tydligt som möjligt. Därefter vill domaren se hunden i rörelse rakt framifrån och rakt bakifrån. Här gäller detsamma som för rörelser från sidan. Försäkra dig om att domaren får se det han/hon vill se. Försök att undvika att placera dig själv mellan hunden och domaren så att du inte skymmer sikten.

Bedömningen

Bedömningen börjar alltid med valparna och därefter följer juniorer, unghundar osv. Se i utställningskatalogen vad som gäller vid aktuell utställning för både klasser och raser. En regel som föreligger är att hanhundarna alltid går före tikarna.

Förfaringssätten enligt nedan beskriver hur det går till på en utställning oavsett kön eller ras.

När det är er tur kommer ringsekreteraren ropa upp ert tävlingsnummer. Det är viktigt att vara beredd att gå in i ringen när föregående klass är avslutad. Väl inne i ringen placerar man sig i nummerordning, lägsta numret först. Det är lämpligt att ställa upp sin hund direkt då man intagit sin plats i ringen eftersom domaren vanligen låter blicken svepa över hundarna innan han/hon ber samtliga deltagande i klassen att visa upp hundarna i rörelse. Hundarna skall då visas upp i trav i ett eller flera varv runt ringen. Därefter ombeds samtliga hundar, utom den med det lägsta startnumret, att lämna ringen och kvalitetsbedömningen påbörjas av varje enskild hund.
Man går fram till domaren, som visar om han/hon vill känna på hunden först eller börja med att se den i rörelse. Domaren känner igenom kroppskonstitutionen hos hunden och tittar på tänder. På hanhundar kollas även om testiklarna är normalt utvecklade och normalt belägna. Han/hon kommer även att mäta hunden om det inte redan är gjort. Därför är det en fördel om hunden är van vid att främmande människor tar på den så den kan visa upp sig från sin bästa sida. Domaren kan även backa något steg för att få sig en helhetsbild utav hunden.
Var noga med att inte prata med domaren men naturligtvis får du svara på frågor. Detta är för att inte störa domaren i sin pågående bedömning.
Sedan ber domaren dig springa ett eller flera varv runt ringen. Ha alltid hunden på din vänstra sida! Därefter får du springa rakt fram och tillbaka.
Sedan ombeds du att ställa upp hunden framför domaren. Hunden skall naturligtvis stå och helst så att domaren får se den helt från sidan. Därefter går domaren till ringsekreteraren och dikterar för denne vad som skall skrivas i kritiken. (En lapp som du får efter att hunden är färdigbedömd) På våra älghundsutställningar har vi också så kallad "öppen kritik" d.v.s. domaren beskriver hunden öppet inför publiken. Oftast tillhandahåller arrangören ljudanläggningar så att samtliga kan höra domarens utlåtanden. När hunden är färdigbedömd och du har fått kritiklappen av ringsekreteraren får du om så önskas lämna utställningen under förutsättning att hunden inte skall delta i avels- eller uppfödarklass.

Prissättning

Beroende på hur pass rastypisk hunden bedöms vara i förhållande till rasstandarden tilldelas kvalitetspris från "Excellent" till "Sufficient" där en "Excellent" står för utmärkt, rastypisk hund, "Very Good"står för hund av mycket god klass och där "Good" står för god typ och "Sufficient" står för godtagbar typ. Priset "Disqualified" (diskvalificerad) kan också delas ut och står då för en exteriört otypisk hund eller hund som ej kan bedömas enligt rasstandardens krav eller rent av är aggressiv. Orsak till Disqualified-pris ska anges i domarkritik och resultatlista. I vissa fall kan bedömningen CBJ förekomma. Denna står för kan ej prisbedömas (Cannot be judged) och delas ut då hunden är i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet. Pris Disqualified och CBJ delas sällan ut på utställning. De allra flesta hundar faller inom prisbedömningarna Excellent-Good.

När domaren är färdig i sin bedömning säger han/hon oftast tack. Då är hunden klar och ringsekreteraren kommer fram till dig och ger dig eventuellt ett band som då är antingen rött, blått, gult eller grönt. Det röda bandet visar att hunden får fortsätta att tävla vidare, ett Excellent pris. Skulle det vara ett blått band visar det att hunden är av mycket god typ men denna dag ej får fortsätta att tävla (Very Good). Detsamma gäller för gult (Good) och grönt (Sufficient). Vid Very Good, Good eller Sufficient är hunden färdigbedömd. Banden som ringsekreterarna delar ut skall tas bort och därför är det bra att veta att hunden endast går vidare om den får Excellent-pris. Får den priset Very Good, Good eller Sufficient är det för dagen färdigtävlat och då får du också kritiklappen av ringsekreteraren.

Får hunden omdömet Excellent (och eventuellt ett rött band) går du och ställer dig utanför ringen och håller dig beredd att återigen gå in när samtliga hundar är kvalitetsbedömda. Alla Excellentpristagare skall nämligen tävla vidare i konkurrensklassen. När man är tillbaka inne i ringen skall man ställa upp sin hund så fint man bara kan. Hunden ska stå upp! Domaren står i mitten av ringen och tittar på alla hundarna. Sedan ber han/hon alla hundarna att samtidigt röra sig runt i ringen. Man går på ett led i nummerordning. När man gjort detta kommer domaren att placera hundarna från 1-4. Om det finns ex. 8 hundar i ringen så kommer 4 hundar att få lämna ringen utan pris i konkurrensen och är således färdigbedömda. När domaren är klar med placeringen kan han/hon också dela ut specialpriser såsom Hp (hederspris) samt Ck (certifikatkvalitet). Hp kan tilldelas särskilt lovande valp. Ck delas ut till hund som är av utmärkt typ.

Mot "finalen"

Har din hund tilldelats ett Ck skall den sedan tävla vidare mot alla andra hundar som, oavsett klass, erhållit Ck. De skall då tävla i Bästa hanhundsklass. (Samma förfarande gäller naturligtvis även för tikarna). Domaren kommer även här att placera dem i rangordningen 1-4. Övriga hundar får lämna ringen. Den hund som vinner denna klass skall därefter tävla mot bästa tiken i kampen om Bäst I Rasen. Den som vinner blir då BIR och den andra BIM (Bäst I Motsatt kön).

Certifikat utdelas i bästa hanhunds-/bästa tikklass till bästa hund som är berättigad att tävla om certifikat. För våra älghundsraser krävs jaktprovsmerit för att erhålla Certifikat. Det delas endast ut ett (1) Certifikat och ett (1) Reserv-Certifikat per kön
Om ingen av de fyra placerade hundarna i bästa hanhunds- eller bästa tikklass är berättigad att tävla om Certifikat (dvs. ej jaktprovsmeriterad) delas certifikat ut till den domaren anser bäst av de oplacerade hundarna och reservcertifikatet till den näst bästa. Observera att det åligger utställaren att meddela ringsekreteraren om berörd hund inte är berättigad att tävla om Certifikat.

Samtliga hundar/tikar som för dagen erhållit BIR tävlar sedan om BIS (Best In Show) som på en del utställningar även omfattar andra raser än dem som faller under SÄK.

Uppfödarklass/Avelsklass

Nu återstår tävlan om bästa uppfödargrupp och bästa avelsgrupp. Läs mer om vilka hundar som kan/ska delta i kriterierna för uppfödargrupp respektive avelsgrupp i avsnittet för klassindelningar.
I dessa klasser tillämpas konkurrensbedömning vilket innebär att deltagande grupper placeras i ordningen 1-4 utifrån gruppens genomsnittliga kvalitet i fråga om enhetlighet i typ och helhetsintrycket. Förfarandet är lika både för avelsklassen och uppfödarklassen. Hp (Hederspris) kan tilldelas grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet.